ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤਾ: 3 ਬਲਾਕ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110027

ਈਮੇਲ: sales.fashionray@gmail.com

ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰੋ

+918920178564

 

Contact Us

Get in touch and let us know how we can help. Have a question but aren’t sure who to contact? Get in touch and a member of our team will reach out to you.
  • ADDRESS: 55 Gallaxy Enque, 2568 steet, 23568 NY
  • PHONE: +1 (440) 568 4568

Opening Hours

Mon - Sat : 9am - 11pm
Sunday: 11am - 5pm

What are you looking for?